25 jaar Goalie One

Vrijdag 30 maart 2018 is dit interview in het NHD geplaatst. Helaas zijn daar wat namen niet geheel juist vermeld. Hieronder de tekst met wat aanpassingen. Op 1 juni 2018, vanaf 19.00 uur bij SVZ te Zaandam vieren wij Eric en Ton (of andersom 🙂 ) dat wij al 25 jaar samen werken. Wij kunnen niet iedereen persoonlijk uitnodigen, simpelweg omdat we daar geen gegevens meer van hebben. Dus dit is een uitnodiging voor keepers die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen maar wel bij Eric of Ton hebben getraind.

Ben je van plan te komen laat het ons dan even weten via feest@goalie-1.nl.

Reünie 25-jarige keepersschool van Snip en Reitmaier
’Keeper moet vooral mentaal sterk zijn’

Tom Flipse

Ton Snip en Eric Reitmaier lei­den in­mid­dels 25 jaar in de Zaan­streek kee­pers op. Eerst als duo bij KFC, daar­na bij kee­pers­school Go­a­lie One. Het twee­tal wil het ju­bi­le­um niet on­ge­merkt voor­bij la­ten gaan en houdt 1 juni een reü­nie ‘voor alle kee­pers die ooit bij Snip en Reitmaier ge­traind heb­ben. Plaats van han­de­ling is het pand van de Scheids­rech­ters­ver­e­niging op sport­park Kal­ver­hoek.

Meest in het oog sprin­gen­de oud-leer­ling is Ho­bie Ver­hulst, die mo­men­teel bij FC Vo­len­dam en vol­gend sei­zoen bij Go Ahead Eag­les on­der de lat staat. ,,Eric en ik vol­gen hem nog steeds”, laat Snip we­ten. ,,We zijn trots op hem.’’
,,In 25 jaar heb­ben we hon­der­den kee­pers ge­traind”, ver­volgt Snip. ,,Eric en ik heb­ben het fo­to­ar­chief er­bij ge­pakt. We za­gen veel kop­pies waar­bij we dach­ten: wie was dat ook al­weer? Ik hoop dat we veel men­sen zien die we door de ja­ren heen een beet­je uit het oog zijn ver­lo­ren.’’ Snip en Reitmaier heb­ben in­mid­dels twee­hon­derd uit­no­di­gin­gen ver­stuurd. ,,La­ten we zeg­gen dat er een kwart komt. Dan zijn we al dik te­vre­den.’’ Ook oud-pu­pil­len die geen per­soon­lij­ke uit­no­di­ging heb­ben ge­kre­gen zijn wel­kom.
Ver­hulst is niet de eni­ge kee­per die via Snip en Reitmaier de stap naar een be­taald voet­bal or­ga­ni­sa­tie heeft ge­maakt. Ciro Ver­kooi­j­en (FC Vo­len­dam on­der 16), Jana Spie­ker (vrou­wen VV Alk­maar), Mike Bak­ker (FC Vo­len­dam on­der 15), Gio­van­ni van der Wijst (Ajax on­der ne­gen) en Mees Kout (naar AZ) zijn voor­beel­den van kee­pers die mo­men­teel uit­ko­men voor aan­spre­ken­de clubs. Een fors aan­tal”, stelt Snip. ,,We gok­ten al­tijd op één kee­per bij een BVO. Dat het er nu vijf zijn is deels toe­val. Maar het heeft ook te ma­ken met onze ma­nier van trai­nen. We zijn steeds ge­rich­ter be­zig.’’
,,We zijn al­tijd om ons heen blij­ven kij­ken. Wat kan er be­ter? Hoe kun­nen we een be­ter re­sul­taat ha­len? Onze trai­nin­gen zijn heel an­ders dan de trai­nin­gen die wij als jon­ge kee­pers kre­gen. Ook om­dat het voet­bal is ver­an­derd. Waar een kee­per in mijn tijd veel af­stand­scho­ten moest ke­ren, ge­beurt er nu veel meer bin­nen de zes­tien. Het liefst com­bi­ne­ren voet­bal­lers tot dicht bij het doel om van­af daar te schie­ten of de kee­per te ver­ras­sen met een te­rug­ge­trok­ken voor­zet. Dat be­te­kent dat je als kee­per in deze tijd ex­plo­sie­ver moet zijn, een snel re­ac­tie­ver­mo­gen moet heb­ben. Dat ont­wik­kel je al­leen maar als je veel trai­nings­uren maakt.’’
Maar de be­lang­rijk­ste ei­gen­schap van een kee­per is zijn ka­rak­ter, be­na­drukt Snip. ,,Je moet men­taal weer­baar zijn en te­leur­stel­lin­gen snel ver­wer­ken. Een te­gen­goal mag niet ten kos­te gaan van de con­cen­tra­tie in de rest van de wed­strijd. Al­leen zo haal je mis­schien de top.’’
Toch houdt het al snel op wan­neer je leng­te ont­beert. ,,We be­ge­lei­den soms heel ta­lent­vol­le jon­gens met een ij­zer­sterk ka­rak­ter. Ze zijn snel, heb­ben een goe­de trap; links, rechts. Maar mis­sen dan een paar cen­ti­me­ter aan leng­te. Dan dur­ven BVO’s het vaak niet aan. Dat is zo ont­zet­tend frus­tre­rend. Die kee­pers zijn soms be­ter in hun vak dan jon­gens die het wel ha­len, maar zijn de klein: één van de wei­ni­ge as­pec­ten waar ze echt geen in­vloed op heb­ben.’’

Dit bericht is geplaatst in Keepers, Nieuws. Bookmark de permalink.